శ్రీదీపిక

సోమవారం, అక్టోబర్ 13, 2014

 

Chandam API Example


మృగమదము తిలకమును నగు మొగముచెలువమును -నలఁతిపవడముఁ దెగడు నధరపుటము వలుదజఘనములు బొలుపలరుకనకపువలువ -కలితకరచరణమణికటకములును విరులతురుమును నమిలిపురిసొబగుమకరికము -రచన నెసఁగిన చెవుల రవణములును కరకమలయుగళ ధృతి మురళియును ద్రివిధమగు -నిలుకడయు నిటలతటి నెఱయు కురులు
ధీరశ్రేష్ఠుల్సన్నుతింపం గవీంద్రా
ధారంబై ధాత్రిన్మతాగాగణాప్తిన్
దోరంబై భూభృద్యతుల్ సంఘటింపన్
నీరేజాక్షా శాలినీవృత్త మొప్పున్.
పందికై పోరాడ ఫాలాక్షుఁ డెవ్వని; బలమున నా కిచ్చెఁ బాశుపతము?
నెవ్వని లావున నిమ్మేన దేవేంద్రు; పీఠార్థమున నుండ బెంపుఁ గంటిఁ?
గాలకేయ నివాత కవచాదిదైత్యులఁ; జంపితి నెవ్వని సంస్మరించి?
గోగ్రహణము నాఁడు కురుకులాంభోనిధిఁ; గడచితి నెవ్వని కరుణఁ జేసి?

ఆర్కైవ్‌లు

July 2007   August 2007   September 2007   November 2007   December 2007   October 2014  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చెయ్యి పోస్ట్‌లు [Atom]


Visitors