శ్రీదీపిక

బుధవారం, డిసెంబర్ 05, 2007

 

iTextSharp/ iTextSharp Hindi Problem Solved Here


Changes   in the  File ITextHandler.cs

  public override void Characters(string content, int start, int length)
{

       
         [...]
                           if (bf == null) {
BaseFont bfComic = BaseFont.CreateFont ("c://windows//Fonts//ARIALUNI.ttf",BaseFont.IDENTITY_H,BaseFont.EMBEDDED);
iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(bfComic, 12);
currentChunk = new Chunk(buf.ToString(), font);
                }      [...]

}


On   19th Jan 2006.        

--
Dileep.M
E-mail:       m.dileep@gmail.com ,
Phone:     +91- 9926 33 44 64.
WebSite:   http://mdileep.googlepages.com
Blog:         http://mdileep.wordpress.com
వ్యాఖ్యలు: వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయి వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయి [Atom]

<< హోమ్

ఆర్కైవ్‌లు

జులై 2007   ఆగస్టు 2007   సెప్టెంబర్ 2007   నవంబర్ 2007   డిసెంబర్ 2007   అక్టోబర్ 2014  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయి పోస్ట్‌లు [Atom]


Visitors